CAM350  Configuration Matrix

   Module의 기능에 대한 개념을 보시려면 좌측 Module명클릭하십시오.

   CAM350 Family의 각 기능을 보시려면 위쪽 CAM350 Model 명을 클릭하십시오.

   

CAM350 Modules

C350-810

C350-475

C350-280

C350-150

C350-110DXF

C350-110

C350-050

Reverse

Engineering

 1.

 Import

O

O

O

O

O

O

O

O

 2.

 Information

O

O

O

O

O

O

O

O

 3.

 Export

O

O

O

O

O

O

X

O

 4.

 Modification

O

O

O

O

O

O

X

O

 5.

 Optimization

O

O

O

O

O

O

X

O

 6.

 Design Rule Check(DRC)

O

O

O

O

O

O

X

O

 7.

 Basic NC Editor

O

O

O

O

O

O

X

O

 8.

 Fast Array Module

O

O

O

O

O

O

X

X

 9.

 ODB++ Import

O

O

O

O

O

O

X

X

 10.

 Release Package Navigator

O

O

O

O

Option

Option

X

X

 11.

 DXF Interface

O

O

O

O

O

Option

Option

X

 12.

 CrossProbing Interface

O

O

O

O

Option

Option

X

X

 13.

 Streams/ DFF

O

O

O

Option

Option

Option

X

X

 14.

 Macro Debugger

O

O

O

Option

Option

Option

X

X

 15.

 ODB++ Export

O

O

O

Option

Option

Option

X

X

 16.

 Design Analyzer

O

O

O

Option

Option

Option

X

X

 17.

 Panel Editor

O

O

Option

Option

Option

Option

X

X

 18.

 Advanced NC Editor

O

O

Option

Option

Option

Option

X

X

 19.

 DirectCAD Interface (Out Only)

O

Option

Option

Option

Option

Option

X

O

 20.

 Reverse Engineering

O

Option

Option

Option

Option

Option

X

O

 21.

 Flying Probe Editor 

O

Option

Option

Option

Option

Option

X

X

 22.

 Bed of Nail Editor

O

Option

Option

Option

Option

Option

X

X

 23.

 DirectCAD Interface (In only)

Option

Option

Option

Option

Option

Option

X

X

 24.

 Camtek AOI

Option

Option

Option

Option

Option

Option

X

X